top of page
Viet Ngu Hong Bang
​Ban Quản Trị

Nguyễn Tiến Thịnh

Huỳnh Thị Ngọc

Lâm Văn Quang

Trần Anh Việt

​Tôn Thất Thiệu

​Ban Điều Hành

Trung Tâm Trưởng: Bùi Phong Thu

Trung Tâm Phó:      Lê Uyên Jaelyn

Giám Học:             Nguyễn Tấn Tước

Thư Ký:                 Nguyễn Ngọc Trúc

                            Phan Ngọc Liên Chi

Giám Thị:              Đoàn Ngọc Liêm

Kỹ Thuật:              Vũ Thiện Minh

                           Bùi Mạnh Hùng

bottom of page