Viet Ngu Hong Bang
​Ban Quản Trị

Nguyễn Tiến Thịnh (Cố Vấn)

Mai Hiếu Trưc

Huỳnh Thị Ngọc

Lâm Văn Quang

Trần Anh Việt

​Tôn Thất Thiệu

​Ban Điều Hành

Trung Tâm Trưởng: Bùi Phong Thu

Trung Tâm Phó:      Mai Nguyễn Ann

Giám Học:             Nguyễn Tấn Tước

Thư Ký:                 Nguyễn Ngọc Trúc

                            Phan Ngọc Liên Chi

Giám Thị:              Nguyễn Hoàng Hưng

                            Phạm Duy Vũ

Kỹ Thuật:              Vũ Thiện Minh

                            Trịnh Phi Bằng

An Ninh Trật Tự:    Lý Quang Phước

Xã Hội:                 Trần Thanh Vân