Viet Ngu Hong Bang

Lớp 3A1

Cô Kim Anh
​Cô Minh Nguyệt
 
​Phòng N42