Viet Ngu Hong Bang

Lớp 5B

Thầy Ngọc Giao
 
​Phòng L36