Viet Ngu Hong Bang

Lớp 2A1

Cô Kim Dung
​Phòng E23