top of page
Viet Ngu Hong Bang

Thông Báo #2 Về Lịch Sinh Hoạt của TTVHHB


Trường Việt Ngữ của TTVHHB sẽ không có những buổi học cho đến hết ngày 19 tháng Tư, 2020, theo chỉ định của Học Khu Garden Grove. Các Thầy Cô của mỗi lớp đang tiếp tục liên lạc với phụ huynh của các em học sinh qua điện thư và điện thoại để các em có bài học tại nhà trong thời gian này.

 

Due to the current situation of the pandemic, the Garden Grove Unified School District has cancelled  every event at its school sites until April 19, 2020. As a result, our Vietnamese school shall be postponed accordingly. Our Vietnamese teachers have been working with the students' parents via emails and telephones to ensure the students can continue study at home during this shutdown period.

bottom of page