top of page
Viet Ngu Hong Bang

Ba Tác Giả Tí Hon Của TTVHHB


Một số hình ảnh trao giảo viết sách do NRCAL tổ chức. Ba em học sinh từ TTVHHB được trở thành tác giả của những cuốn sách do chính các em viết ra. Chúc mừng ba tác giả tí hon Susan Lê, Jaclynn Bảo Trân Lã, và Emma Phương Hạnh Trịnh.


bottom of page