Viet Ngu Hong Bang
Featured Posts
Recent Posts

Thi Học Kỳ Một, Niên Học 2017-18


Thông báo: Ngày 17 tháng 12, 2017 là ngày thi học kỳ 1 cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 - Xin quý phụ huynh nhớ giúp và nhắc các em ôn bài.


Liên Lạc

© Copyright 2017-19 TTVNHB

  • TTVNHB On Facebook

Tel: 714.721.9603

Email: tthongbang@aol.com

Address

P.O. Box 727

​Midway City, CA  92655