top of page
Viet Ngu Hong Bang

Thi Học Kỳ Một, Niên Học 2017-18


Thông báo: Ngày 17 tháng 12, 2017 là ngày thi học kỳ 1 cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 - Xin quý phụ huynh nhớ giúp và nhắc các em ôn bài.

Thông báo: Ngày 17 tháng 12, 2017 là ngày thi học kỳ 1 cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 - Xin quý phụ huynh nhớ giúp và nhắc các em ôn bài.


bottom of page