Search
  • philtrinh

Giải Viết Về Nước Mỹ Kỳ Thứ 20 Do Việt Báo Tổ Chức - Bé Viết Văn Việt.


Cha Mẹ và Thầy Cô hãnh diện với thành quả của em Alan Khoa Nguyễn, học sinh 11 tuổi tại TTVHHB. Bài viết của em đã được chọn làm đồng giải nhất trong kỳ thi 2019 này.


44 views

Liên Lạc

© Copyright 2017-19 TTVNHB

  • TTVNHB On Facebook

Tel: 714.721.9603

Email: tthongbang@aol.com

Address

P.O. Box 727

​Midway City, CA  92655