Search

Ba Tác Giả Tí Hon Của TTVHHB


Một số hình ảnh trao giảo viết sách do NRCAL tổ chức. Ba em học sinh từ TTVHHB được trở thành tác giả của những cuốn sách do chính các em viết ra. Chúc mừng ba tác giả tí hon Susan Lê, Jaclynn Bảo Trân Lã, và Emma Phương Hạnh Trịnh.


42 views

Liên Lạc

© Copyright 2017-19 TTVNHB

  • TTVNHB On Facebook

Tel: 714.721.9603

Email: tthongbang@aol.com

Address

P.O. Box 727

​Midway City, CA  92655